Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa w Kunowie jest placówką, która główny nacisk kładzie na indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnej współpracy: nauczycieli, uczniów i rodziców. Jesteśmy małą szkołą, dzięki czemu bezpieczną i przyjazną każdemu uczniowi.
 1. O szkole
 2. Grono pedagogiczne
 3. Historia
 4. Patron szkoły
 5. Przyjaciele szkoły
 6. Kalendarz 2016/2017
 7. Kalendarium
 8. Programy realizowane w szkole
 9. Dokumenty szkolne
 10. Procedury
 11. Psycholog
 12. Logopeda
 13. Biblioteka
 14. Sport
 15. Osiągnięcia/Sukcesy
 16. Zajęcia pozalekcyjne
 17. BIP
 18. Galeria
 19. Dla uczniów
 20. Plan lekcji
 21. Podręczniki
 22. Samorząd Uczniowski
 23. Skrzynka zaufania
 24. Gazetka szkolna
 25. Pisać każdy może...
 26. Ciekawe strony
 27. Dla rodziców
 28. Komunikaty
 29. Rada Rodziców
 30. Dowozy
 31. Linki
 32.  


szkola_bez_przemocy
 
Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy, Kunowo 45a, 73-110 Stargard Szcz., tel/fax 091 561 00 16, sp@kunowo.edu.pl

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

    W dniach 28.10.2014 – 30.30.2014 w naszej szkole gościł zespół starszych wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w skład którego weszły Panie Alina Sukiennicka i Elżbieta Kanicka.

 

    Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało konkretne wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy.

 

    Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wspomniane wymagania.

 

    Badaniem objęto 38 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 55 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiady grupowe). Przeprowadzono ankietę i wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, wywiad grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, a także 7 obserwacji lekcji oraz dokonano analizy danych zastanych. Na podstawie zebranych informacji został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe 3 obszary działania szkoły.

 

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 

 • Poziom E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 • Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 • Poziom C – oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 • Poziom B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 • Poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

 

Oto nasze oceny:

 

 

Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji A
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych A

 

 

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z raportem.

Ankieta

Co robisz w wolnym czasie?

 • oglądam TV
 • gram na komputerze
 • spotykam się ze znajomymi
 • odwiedzam rodzinę
 • uprawiam sport
 • idę do kina
 • inne